Rồi đây ta kiện ông Tơ,
Nơi thương không vấn, vấn vơ nơi nào.


Khảo dị:
Rồi đây ta kiện ông Tơ,
Nơi thương không vấn, vẩn vơ nơi nào.
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975