Rồi đây ta kiện ông Tơ
Nơi thương không vấn, vấn vơ nơi nào


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004