Tối qua lên tận trên mây,
Hôm nay mới được đén đây hầu người.
Thấy ông Nguyệt Lão xe dây tơ hồng,
Dây nào tam phủ, địa phủ cộng đồng,
Dây nào xe vợ, xe chồng người ta.
Dây nào xe phố thành hoa,
Thì ông xe lại người ta cho liền.
Dây nào trái kiếp lỡ duyên,
Thì ông xe lại cho liền ông ơi!
Dây nào xe bốn chúng tôi,
Xe chín lần kép, xe mười lần đơn.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004