Phải duyên Hồ Việt cũng gần,
Trái duyên Tần Tấn dẫu gần cũng xa.


Khảo dị:
Phải duyên Ngô Việt cũng gần,
Trái duyên Tần Tấn dẫu gần cũng xa.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975