Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,
Vô duyên đối diện bất tương phùng.
Thuyền quyên nỡ phụ anh hùng sao nên?


Hai câu đầu bằng chữ Hán (有緣千里能相遇,無緣對面不相逢), nghĩa là: Có duyên với nhau thì dầu cách xa nghìn dặm cũng có thể gặp nhau, không có duyên với nhau thì đối mặt nhau cũng không gặp gỡ.

Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001