Đôi ta là phận đôi ta,
Quạt, trâm loan quế mẹ cha còn cầm.
Hồ mong kết ngãi tri âm,
Lấy quạt che miệng nói thầm cùng nhau.
Đã đành anh trước em sau,
Nhưng ta phải quyết với nhau một lòng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001