Đất Lam Kiều ngỡ ngàng khó bước,
Động Đào Nguyên lạch nước quanh co.
Trách mình không đắn nỏ đo,
Rã rời duyên nợ, oan chưa, hỡi trời!


Khảo dị:
Đất Lam Kiều ngỡ ngàng khó bước,
Động Đào Nguyên lạch nước quanh co.
Tới đây trăm sự ngàn sự muôn lo,
Thuyền từ bi đưa người qua biển khổ, khó dò lạch sông
.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004