- Anh về sao được mà về,
Dây giăng tứ phía tính bề gặp anh.
- Dây giăng mặc kệ dây giăng,
Ông Tơ bà Nguyệt đón ngăn cùng về.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004