Áo em ai nhuộm cho mình,
Cho duyên bậu đậm, cho tình anh thương.


Khảo dị:
Áo em ai nhuộm cho mình,
Cho duyên mình đậm, cho tình anh thương.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001