Con dao be bé sắc thay,
Chuôi sừng bịt bạc về tay ai cầm.
Lòng tôi yêu vụng nhớ thầm,
Trách ông Nguyệt Lão xe nhầm duyên ai!
Duyên tôi còn thắm chưa phai,
Hay là người đã nghe ai dỗ dành?


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004