Em đây là gái má đào,
Hỏi anh đã có chốn nào hay chưa?
Để em ngày nhớ đêm chờ,
Vừa đôi ta định, ông Tơ sá gì!


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001