Đấy với đây chẳng duyên thì nợ,
Đây với đấy chẳng vợ thì chồng.
Dây tơ hồng chưa xe đã mắc,
Rượu quỳnh tương chưa nhắp đã say.
Chẳng chè, chẳng chén sao say,
Chẳng thương chẳng nhớ sao hay đi tìm?
Tìm em như thể tìm chim,
Chim ăn bể Bắc, đi tìm bể Đông.


Khảo dị:
Khế với sung, khế chua, sung chát,
Mật tới gừng, mật ngọt, gừng cay
.
Đấy với đây chẳng duyên thì nợ,
Đấy với đây chẳng vợ thì chồng.
Dây tơ hồng chửa xe đã mắc.
Rượu quỳnh tương chửa nhấp đã say.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
3. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
4. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975