Bây giờ ta lại gặp ta,
Sẽ xin Nguyệt Lão, trăng già xe dây.
Xe vào như gió như mây,
Như chim loan phượng đỗ cây ngô đồng.
Thuyền quyên sánh với anh hùng,
Những người thục nữ sánh cùng văn nhân.
Tình xa nhưng ngãi còn gần,
Tràng An quận Bắc giao lân thế nào?


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004