Gặp đây anh nắm cổ tay,
Buông ra, em nói lời này thở than.
Châu Trần chớ vội bắc ngang,
Xa xôi vượt mấy ngày đàng nên quen.
Tơ hồng chỉ thắm là duyên,
Dẫu bao giờ gặp thì nên bấy giờ.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004