Bây giờ tác hiệp nhân duyên,
Người hiền gặp được bạn tiên từ rày.
Xin ngài đừng ngại đấy đây,
Để cho Nguyệt Lão xe dây muôn đời.
Xin nàng đừng ngại gần xa,
Để cho chén ngọc đũa ngà có đôi.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004