Ai ơi đợi mấy tôi cùng,
Tôi còn gỡ mối tơ hồng chưa xong.
Tơ hồng hồ gỡ đã xong,
Ai đem cái bối bòng bong buộc vào.


Khảo dị:
Ai đi đợi với tôi cùng,
Tôi còn dở mối tơ hồng chửa xe.
Có nghe nín lặng mà nghe,
Những lời anh nói như xe vào lòng
.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004