Tìm duyên mà chẳng thấy duyên,
Mất niêu cơm trắng chín tiền cá rô.


Khảo dị:
Tìm duyên mà chẳng thấy duyên,
Mất niêu cơm tám chín tiền cá rô.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004