12/08/2020 21:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai ơi đợi mấy tôi cùng (I)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/03/2015 13:41

 

Ai ơi đợi mấy tôi cùng,
Tôi còn gỡ mối tơ hồng chưa xong.
Tơ hồng hồ gỡ đã xong,
Ai đem cái bối bòng bong buộc vào.
Khảo dị:
Ai đi đợi với tôi cùng,
Tôi còn dở mối tơ hồng chửa xe.
Có nghe nín lặng mà nghe,
Những lời anh nói như xe vào lòng.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai ơi đợi mấy tôi cùng (I)