Em phải gặp ông Tơ hỏi sao cho biết,
Gặp bà Nguyệt gạn thiệt cho rành.
Vì đâu hoa nọ lìa cành,
Nợ duyên sao sớm dứt tình cho đang.


Khảo dị:
Phải gặp ông Tơ hỏi cho biết,
Phải gặp Nguyệt, gạn thiệt cho rành.
Vì đâu hoa nọ lìa nhành,
Nợ duyên sớm dứt cho đành dạ em?
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004