Còn duyên kẻ đón người đưa,
Hết duyên vắng ngắt như chùa Bà Đanh.


Khảo dị:
Còn duyên kẻ đợi người chờ,
Hết duyên vắng ngắt như chùa Bà Đanh.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975