Cá không ăn câu thật là cá dại,
Bởi câu anh cầm câu ngãi, câu nhân.


Khảo dị:
chẳng ăn câu thiệt là cá dại,
Câu anh cầm câu ngãi, câu nhân.
Cá không ăn câu con dại
Câu anh này
, câu ngãi câu nhơn!
Cái cần
câu trúc
Cái ống câu trắc
Cái lưỡi câu vàng
Cái đàn chỉ tơ
Sáng trăng anh câu nhởi ai ngờ bén duyên
[Thông tin 3 nguồn tham khảo đã được ẩn]