Cá không ăn câu thật là cá dại,
Bởi câu anh cầm câu ngãi, câu nhân.


Khảo dị:
chẳng ăn câu thiệt là cá dại,
Câu anh cầm câu ngãi, câu nhân.
Cá không ăn câu con dại
Câu anh này
, câu ngãi câu nhơn!
Cái cần
câu trúc
Cái ống câu trắc
Cái lưỡi câu vàng
Cái đàn chỉ tơ
Sáng trăng anh câu nhởi ai ngờ bén duyên
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
3. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975