Anh mong bắt cá chuồn chuồn
Khi vui nó lội khi buồn nó bay
Chim trời cá nước chi đây
Cá lội đằng cá, chuồn bay đằng chuồn


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004