Mây bay xao xác gặp rồng,
Tình cờ gặp bạn tơ hồng ta xe.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004