Bắc thang lên đến tận trời,
Bắt ông Nguyệt Lão đánh mười cẳng tay.
Đánh rồi lại trói vào cây,
Hỏi ông Nguyệt Lão nào dây tơ hồng?
Nào dây xe bắc, xe đông,
Nào dây xe vợ, xe chồng người ta.
Ông vụng xe tôi lấy phải vợ già,
Tôi thì đốt cửa, đốt nhà ông đi.


Khảo dị:
Bắc thang lên đến tận trời,
Bắt ông Nguyệt Lão đánh mười cẳng tay.
Đánh thôi lại trói vào đây,
Hỏi ông Nguyệt Lão nào dây tơ hồng?
Bắc thang lên đến tận trời,
Bắt ông Nguyệt Lão đánh mười cẳng tay.
Đánh thôi lại trói vào cây,
Hỏi ông Nguyệt Lão: Đâu dây tơ hồng?
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969
3. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975