Hôm qua anh đi chợ giời,
Thấy ông Nguyệt Lão đang ngồi ở trên.
Tay cầm bút, tay cầm nghiên,
Tay cầm tờ giấy đang biên rành rành.
Biên ta rồi lại biên mình,
Biên đây lấy đấy, biên mình lấy ta.
Chẳng tin lên hỏi trăng già,
Trăng già cũng bảo rằng ta lấy mình.
Chẳng tin lên hỏi thiên đình,
Thiên đình cũng bảo rằng mình lấy ta.
Quyết liều một trận phong ba,
Để cho thiên hạ người ta trông vào.
Quyết liều một trận mưa rào,
Để cho thiên hạ trông vào đôi ta.


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006