Ruộng ai thì nấy đắp bờ.
Duyên ai nấy chọn đừng chờ uổng công.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975