Nằm đêm nghĩ lại trách thầm,
Ông Tơ sao cắc cớ.
Nhớ ai, rứt xé ruột tằm,
Mơ hình tưởng bóng, luỵ dầm thấm bâu.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004