Phải duyên áo rách cũng màng,
Chẳng phải duyên, áo nhiều nút vàng không ham.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975