Ở đây ai có sẵn tiền
Cho tôi mượn năm quan tiền, tôi quá giang ra ngoài Bắc
Tôi mua một trăm cái đục, một chục cái chàng, mười tám cái khoan
Tôi đóng cái thang một trăm ba mươi hai nấc
Tôi bắc thấu ông Trời vàng
Hỏi thăm Nguyệt Lão chớ duyên nàng về đâu?


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004