Ai xinh thì mặc ai xinh,
Ông Tơ chỉ quyết xe mình với ta.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)