Vái ông Tơ vài ve rượu thiệt
Vái bà Nguyệt dăm bảy con gà
Xui cho đôi lứa hiệp hoà
Nếu mà đặng vậy, sau trả lễ ông bà chẳng sai


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004