Em là con út nhất nhà,
Lời ăn tiếng nói thật thà khoan thai.
Miệng em cười như cánh hoa nhài,
Như nụ hoa quế như tai hoa hồng.
Ước gì anh được làm chồng,
Để em làm vợ, tơ hồng trời xe.


Khảo dị:
Em là con út nhất nhà,
Lời ăn tiếng nói thật khoan thai.
Miệng em cười như cánh hoa nhài,
Như nụ hoa quế như tai hoa hồng.
Ước gì anh được làm chồng,
Để em làm vợ, tơ hồng trời xe.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004