Kết phức đi đây duyên đó nợ,
Kết phức đi đây vợ đó chồng.
Dù ông trời chưa định, dù ông Tơ Hồng chưa xe.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004