Ông Tơ bà Nguyệt đi đâu?
Không về mà gỡ mối sầu cho ta.
Ông Tơ bà Nguyệt ở nhà,
Không đi mà gỡ cho ra mối sầu.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004