Ông Tơ xe chi nghe đà oan khổ,
Xe anh lúc còn ở lổ,
Xe em thuở chưa mặc quần.
Anh thương em từ thuở lọt lòng,
Ông Tơ xe sao được tơ hồng mà xe.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004