Hẹn với nước non,
Kim xe mũi chỉ, cho tròn vuông tơ.
Nguồn ân, bể ái hẹn hò,
Dẫu xa nghìn dặm, hồ đồ vẫn không.
Nguồn ân một mảnh trăng trong,
Có nơi xếp để tơ hồng kíp xe.
Đa đoan một mảnh trăng già,
Xe đâu, xe hẳn một nhà vui chung.
Xe đâu, xe hẳn cho xong...


Khảo dị:
Trót lời hẹn với nước non,
xe nên để cho tròn duyên tơ.
Nguồn ân, bể ái hẹn hò,
Dẫu xa nghìn dặm hồ đồ giao thông.
Lạnh lùng
một cảnh trăng trong,
Bốn tôi khấn nguyện ông tơ hồng kíp xe.
Đa đoan lắm mấy ông trăng già,
Xe đâu xe hẳn một nhà vui chung.
Nên chăng hãy quyết cho xong.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004