Nghĩa non sông há dễ thờ ơ,
Hay là tình tự đợi chờ đã lâu.
Vẻ chi từ giã cùng nhau,
Điều chi nói thực kẻo sầu ai mang.
Ông Tơ sao khéo đa đoan,
Đang vui xao nỡ để đàn ngang cung.
Cùng nhau gắn bó thuỷ chung,
Trăm năm tạc dạ ghi lòng dám sai.
Đã đành hợp tác bởi trời,
Bởi trời nhưng cũng có người mới nên.
Một lời đây đó là duyên,
Chớ nên chểnh mảng để phiền cho nhau.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004