Minh quân lương tể tao phùng dị,
Tài tử giai nhân tế ngộ nan.

Trai anh hùng gặp gái thuyền quyên,
Trong nhất kiến tình duyên như đã.
Tỳ bà hữu hạnh phùng Tư mã,
Quân tử đa tình cánh khả lân.

Nọ mấy người tài tử giai nhân,
Duyên chỉ thắm bỗng dần dần đưa lại.
Dầu nghìn dặm băng sơn quế hải,
Đã tình duyên xe lại cũng nên gần.
Liễu hoa vừa gặp chúa xuân,
Châu Trần lại có Châu Trần nào hơn.
Anh hùng hà xứ bất giang sơn?


Nguồn:
1. Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962
2. Thơ văn Nguyễn Công Trứ, Trương Chính biên soạn & giới thiệu, NXB Văn học, 1983