Đêm ngắn, tình dài
Tương tư bao nhạt, bao phai hỡi tình!
Bỗng đâu mắc mối xích thằng
Khăng khăng người buộc, ai giằng cho ra
Lên tận trăng già
Hỏi ông Nguyệt Lão có nhà hay không


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004