Một mình thiếp giữ lời thề,
Hai tình chớ đợi đêm khuya lạnh lùng.
Ba tình gánh cát bể Đông,
Bốn tình chờ đợi tơ hồng khéo xe.
Năm tình một hội hai hè,
Sáu tình chỉ quyết xe tơ đá vàng.
Bảy tình bia tạc chứ vàng,
Tám tình em quyết lấy chàng, chàng ơi!
Chín tình nhớ mãi không nguôi,
Mười tình, tính chẳng sang chơi với tình.
Tình còn vương nợ ba sinh,
Tính ơi, có gỡ cho tình đắp mùa đông.
Áo tình, tính mặc cho xong mùa hè,
Tay tình, tính vốn ngồi kề,
Chân tình, tính đội cũng vừa,
Ông Tơ bà Nguyệt khéo lừa đôi ta.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004