Trách ông Tơ xe lơi mối chỉ,
Trách bà Nguyệt để lỗi đạo tao khang.
Vì ai phân rẽ đôi đàng,
Dù cho đó đặng chốn giàu sang.
Phải nhớ mấy câu ân tình thuở trước chớ có phụ phàng duyên em.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004