Phụ anh, tội lắm bớ nàng,
Ông Tơ xe sợi chỉ vàng còn săn.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004