Trời đã vẹn toàn,
Công em lặn suối qua ngàn trèo non.
Em thấy người đôi đã đáng đôi,
Nhân duyên cũng bởi ông trời chả xe.
Mảnh tơ tình ai xẻ làm hai,
Để em chờ đợi mấy người đáng đôi.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004