Trách ông Tơ ba bảy mươi phần,
Dây xe chưa chắc đã lần dây ra.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004