Đêm qua nguyệt đổi sao dời,
Tiếc công gắn bó, tiếc lời giao đoan.
Lời thề xưa đã lỗi muôn vàn,
Mảnh gương còn đó, phím đàn còn đây.
Ông Tơ Hồng bà Nguyệt Lão sao khéo xe dây,
Xe cho các cô mình ấy lấy chúng anh đây cũng vừa.


Khảo dị:
Đêm qua nguyệt đổi sao dời,
Nhớ câu gắn bó, nhớ lời giao đoan.
Ngày xưa đá tạc nên vàng,
Mảnh gương còn đó, phím đàn còn đây.
Gió đưa trăng phẳng lặng nước đầy,
Một đàn chim én dập dìu lên non.
Đêm đông sương, tôi nghe con vượn nó ru con
!
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001