Dầu thầy mẹ không thương,
Đôi ta trải chiếu, lạy từ ngoài đường lạy vô.
Lạy cùng ông bác bà cô,
Lạy cùng làng xóm, nói vô tôi nhờ.
Lạy cùng bà Nguyệt, ông Tơ,
Xe sao cho trọn, một giờ bén duyên.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004