Mấy năm trời qua tưởng xa em,
Hay đâu trời định anh với em lại cang thường.
Ông Tơ xe sợi chỉ hường,
Đố em có biết điệu cang thường của ai.
Đêm cách bức, ngày chẳng vãng lai,
Ông Tơ xe mối chỉ cho hai đứa mình.
Chỉ tơ đứt mói thình lình,
Bậu ơi, thương chưa phải dạ mà tình đã khiến xa.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004