Ngày nay Nguyệt Lão vấn vương,
Trăm năm quyết giữ tao khương một đời.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004