Trầu này trầu quế, trầu hồi,
Trầu loan, trầu phượng, trầu tôi, trầu mình.
Trầu này trầu tính, trầu tình,
Trầu nhân trầu ngãi, trầu mình lấy ta.
Trầu này têm tối hôm qua,
Giấu cha giấu mẹ, đem ra cho chàng.
Trầu này không phải trầu hàng,
Không bùa không thuốc, sao chàng không ăn?
Hay là chê khó chê khăn?
Xin chàng đứng lại mà ăn miếng trầu.


Khảo dị:
Trầu này trầu quế, trầu hầu,
Trầu loan, trầu phượng, trầu tôi lấy mình.
Trầu nầy trầu tính, trầu tình,
Trầu nhân, trầu nghĩa, trầu mình lấy ta.
Trầu nầy têm tối hôm qua,
Giấu cha, giấu mẹ đem ra cho chàng.
Trầu nầy không phải trầu hàng,
Không bùa, không thuốc, sao chàng không ăn?
Hay là chê khó chê khăn,
Xin chàng đứng lại mà ăn miếng trầu.
Trầu này trầu tính, trầu tình,
Trầu duyên trầu nợ, trầu mình lấy ta.
Trầu này têm tối hôm qua,
Giấu cha, giấu mẹ đem ra cho chàng.
Trầu này không phải trầu hàng,
Không bùa, không phép sao chàng không ăn?
[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]