Đến đây hỏi bạn tương tri,
Đá lèn ăn với lộc chi ơi chàng?
- Anh đây giảng sách đã thông,
Đá lèn ăn với trầu không ơi nường.


Khảo dị:
Đến đây hỏi bạn tương tri,
Đá lèn ăn với lộc chi ơi chàng?
- Đá lèn ăn gỏi trầu không,
Cau khô chợ Thượng thuốc ngoài Đông đưa về
.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001