Anh đi ngó trước, ngó sau
Ngó đồng, ngó ruộng, ngó cây cau mấy buồng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]