Anh đi ngó trước, ngó sau
Ngó đồng, ngó ruộng, ngó cây cau mấy buồng


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001